Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa w szczególności:

1.1.1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem: www.polskaszkolaonline.ie.

1.1.2 warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Platformy,

1.1.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o dostęp do Platformy,

1.1.4. tryb postępowania reklamacyjnego.

1.1.5. zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

1.2. Użytkownicy korzystający z Portalu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

1.3. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.polskaszkolaonline.ie 

1.4. Przez użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania należy rozumieć:

1.4.1. Regulamin – niniejszy Regulamin;

1.4.2. Together-Razem – Centrum Together-Razem to organ zarządzający projektem Polska Szkoła Online Akademia Razem

1.4.3. Portal – portal internetowy dostępny pod adresem www.polskaszkolaonline.ie, prowadzony przez Fundację, za pośrednictwem, którego Użytkownik ma możliwość wyboru usług edukacyjnych,

1.4.4. Platforma –platforma edukacyjna dla dzieci „Polska Szkoła Online Akademia Razem” dostępna pod adresem www.polskaszkolaonline.ie administrowana i udostępniana Użytkownikom przez Fundację, która zawiera narzędzia i treści umożliwiające naukę Dziecka,

1.4.5. Użytkownik – osoba fizyczna będąca konsumentem zawierająca z Fundację umowę o dostęp do Portalu w zakresie określonym w Regulaminie, odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub inna 2 osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; korzystanie z Portalu przez osoby niepełnoletnie, („Dziecko”, „Dzieci”) jest możliwe wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Użytkowniku w kontekście korzystania z usług świadczonych przez Fundację, należy przez to rozumieć również Dzieci korzystające z Portalu za zgodą opiekuna prawnego zawierającego z Together-Razem umowę o dostęp do Portalu;

1.4.6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnymi parametrami dostępowymi nadawanymi Użytkownikowi przez system, w postaci hasła i loginu. Konto stanowi zbiór danych Użytkownika w szczególności informacje o posiadanych dostępach do: Usług, Zamówień, E-dziennika i innych funkcji 

1.4.7. System Rejestracji – system internetowy służący do rejestracji Użytkowników;

1.4.8. Usługi edukacyjne – usługi dostępu do Platformy,

1.4.9. Usługa E-Rekrutacja – obejmuje wideo rozmowę z nauczycielem ucznia i rodzica polegająca na ocenie kompetencji dziecka za pomocą wywiadu, zadań i testów przypisaniu go odpowiedniej klasy.

1.4.10.   Usługa edukacji szkolnej – kategoria obejmuje dostęp do całej platformy ze scenariuszami lekcyjnymi,  E-Dziennika,  Lekcji Online oraz Webinariów

1.4.11. Usługa Lekcje One to One –  to kategoria indywidualnych lekcji  online z nauczycielem  możliwe wykupienie pojedynczej lekcji  lub pakietu 10 lekcji

1.4.12. Zajęcia dodatkowe – to zajęcia stanowiące dodatek do programu nauczania np.: Kółko Dziennikarskie, Spotkania z książką w formule spotkań na żywo

1.4.13. Rok Szkolny – okres korzystania z Platformy liczony od 1 września do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego;

1.4.14. Opłata – koszt poniesiony przez Użytkownika z tytułu dostępu do Platformy określony w pkt. 6 Regulaminu;

1.4.15. Umowa o dostęp do Platformy – umowa o świadczenie usług edukacyjnych bądź umowa sprzedaży w zależności od wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy

1.4.16.  PayPal – system PayPal zapewnia konto internetowe, dzięki któremu można łatwo wysyłać pieniądze z rozmaitych źródeł (np. karta kredytowa lub rachunek bankowy) do szerokiego grona odbiorców (np. sklepy internetowe czy właściciel wynajmowanego lokalu) — bez udostępniania swoich danych finansowych.

1.4.17. Stripe – system Stripe umożliwia płatności internetowe, za pomocą karty kredytowej

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

2.1. Dostęp przez Portal do Platformy „Polska Szkoła Online Akademia Razem” możliwy jest po dokonaniu rejestracji za pomocą Systemu Rejestracji, a następnie wyboru Usługi edukacyjnej co jest równoznaczne z zawarciem umowy o dostęp do Platformy na okres Roku Szkolnego.

2.2. Świadome i dobrowolne dokonanie rejestracji za pośrednictwem Systemu Rejestracji, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie zamówienia skutkuje zawarciem Umowy o dostęp do Platformy.

2.3. Dostęp do Platformy jest możliwy dla Użytkowników, którzy:

2.3.1. dokonali rejestracji za pomocą Systemu Rejestracji

2.3.2. zaakceptowali Regulamin (checkbox),

2.3.3. wybrali opcję zakupu Usługi Edukacyjnej  

2.3.4. dokonali zapłaty w wybranej formie płatności,

2.3.5. podali prawdziwe dane dziecka: imię, nazwisko i rok urodzenia.

2.4. Dostęp do Platformy możliwy jest dla Użytkowników, którzy uregulowali Opłaty.

2.5. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu i złożenia zamówienia, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Together-Razem. Dostęp do Platformy zostanie udzielony w terminie 24 godzin liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Together-Razem.

2.6. Dostęp do Platformy przydzielany jest na podstawie danych Użytkownika. Użytkownik po zawarciu umowy zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko Dziecka, rok urodzenia Dziecka.

2.7. Rejestracja oraz korzystanie z usług przez Portal są całkowicie dobrowolne. Warunkiem korzystania z Platformy jest podanie pełnych i prawdziwych danych. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym np. treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym jak również podawania nieprawdziwych danych.

 2.8. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Świadome i dobrowolne dokonanie rejestracji za pośrednictwem Systemu Rejestracji, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie zamówienia skutkuje zawarciem Umowy o dostęp do Platformy.

2.9. Użytkownik jest zobowiązany do:

2.9.1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;

2.9.2. nieudostępniania danych Użytkownika nieuprawnionym osobom trzecim;

2.9.3. nieprzenoszenia, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, prawa do korzystania z konta na osoby trzecie;

2.9.4. korzystania z Platformy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym do korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

2.10. W przypadku, gdy Użytkownik podejmie działania, które zostaną uznane przez Fundację za niepożądane, w szczególności, gdy będą one sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, czy też będą naruszały prawa innych Użytkowników, Together-Razem może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu i skutkować może zablokowaniem konta Użytkownika i wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym wiążącej strony umowy.

2.11. Jeżeli działanie Użytkownika, o którym mowa w pkt. 2.8 powyżej będzie stanowiło rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, Together-Razem uprawniona jest do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o dostęp do Platformy ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z zablokowaniem konta Użytkownika. Wypowiedzenie jest skuteczne w momencie złożenia przez Together-Razem oświadczenia Użytkownikowi. Wypowiedzenie zostanie wysłane przez Fundację na adres e- mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji w Systemie Rejestracji . Pkt 8.4 – 8.5 stosuje się odpowiednio.

2.12. Przez rażące naruszenie niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Użytkownika postanowień pkt. 2.7, 2.9.1 – 2.9.4 oraz 11 Regulaminu.

3. USŁUGI EDUKACYJNE

3.1. Dostęp do Platformy pozwala Użytkownikowi na korzystanie z usług edukacyjnych oferowanych przez Fundację w zakresie wybranym przez Użytkownika

3.2. Celem usług edukacyjnych jest przede wszystkim kształcenie Dzieci w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce, a także rozwinięcie zainteresowań Dzieci polską kulturą, tradycją, geografią i historią oraz przekazanie im informacji i wiedzy w tym zakresie.

3.3. Usługi edukacyjne polegają na kształceniu Dzieci przy pomocy nowoczesnej Platformy Edukacyjnej zawierającej lekcje online z nauczycielem, dostęp do scenariuszy lekcyjnych ,webinarium tematycznych.

3.4. Rodzaje Usług Edukacyjnych:

3.4.1.  Usługa edukacji szkolnej  Pełna – obejmuje pełen dostęp do platformy na okres Roku Szkolnego przy jednorazowej płatności.

3.4.2. Usługa edukacji szkolnej Raty – obejmuje pełen dostęp do platformy na okres Roku Szkolnego przy miesięcznej płatności.

3.4.3. Usługa Lekcje One to One –  to kategoria indywidualnych lekcji  online z nauczycielem  możliwe wykupienie pojedynczej lekcji  lub pakietu 10 lekcji

4. OPŁATY ZA DOSTĘP

4.1. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór interesującej go Usługi Edukacyjnej  i dodanie ich do koszyka, a następnie dokonuje wyboru metody płatności.

4.2. Together-Razem pobiera od Użytkownika Opłatę za dostęp przez Portal do Platformy. Opłata płatna jest z góry w całości lub w systemie subskrypcji

4.3. Opłata za dostęp do Platformy przez okres jednego Roku Szkolnego wynosi odpowiednio:

 • Usługa Edukacyjna Pełna – €380 za dostęp dla jednej osoby. ( prowizja systemu płatniczego wynosi €10) Użytkownik przebywający na terenie Wielkiej Brytanii uiszcza opłaty za dostęp do Platformy w funtach szterlingach, w wysokości 330 GBP (prowizja sytemu płatniczego wynosi €10 GBP)
 • Usługa Edukacyjna Raty – €41 za dostęp dla jednej osoby na miesiąc ( prowizja systemu płatniczego wynosi €2.20) – w tym przypadku płatność wymaga dokonania subskrypcji w systemie PayPal
 • Usługa Lekcje One to One – usługę możną dokupić oddzielnie dodatkowo lub oddzielnie. Koszt 1 godziny lekcyjnej ( 45 minut) wynosi €40. Przy zakupie pakietu 10 lekcji koszt jest niższy i wynosi €365

4.4. Użytkownik dokonuje Opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem systemów Stripe lub PayPal. Koszty prowizji systemów płatniczych pokrywa Użytkownik.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. W celu skorzystania z usług Portalu konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych

5.1.1. posiadania komputera/laptopa/tableta z kamerą

 • system operacyjny: Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux (wszystkie stabilne platformy);
 • procesor: 2GHz
 • pamięć: 1 GB pamięci RAM (dla systemu w wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla systemu w wersji 64-bitowej);
 • rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 • głębia kolorów: 16 bit (high colour);
 • dźwięk: karta dźwiękowa;
 • grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo kompatybilny z 128 MB RAM (zalecana oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9);
 • przeglądarki: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera
 • dodatki: najnowsza wersja Adobe® Flash® Player;
 • obsługa cookies: włączone;
 • JavaScript: włączone.

5.1.2.  posiadania minimalnych wymagań środowiska internetowego

 • dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania minimum 10 Mbps lub większą dla plików video,

5.1.3. posiadania dodatkowych urządzeń: kamerka internetowa, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem

5.1.4. posiadana standardowej przeglądarki  plików, w tym m.in.: .pdf (np. AdobeReader), możliwość odtwarzania plików audio i wideo, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5.2. Together-Razem informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików konieczna jest do prawidłowego działania Portalu. Portal wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe.

5.3. Together-Razem nie ponosi odpowiedzialności za:

5.3.1. skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, jeżeli przyczyna nie była zawiniona przez Together-Razem;

5.3.2. udostępnianie danych osobowych Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa na ich żądanie.

5.3.3.  jakość połączenia internetowego Użytkownika

5.3.4. brak spełnionych wymagań określonych w  punkcie 5.1 Regulaminu

6. REZYGNACJA Z USŁUG (WYPOWIEDZENIE UMOWY)

6.1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego korzystania z usługi dostępu do Platformy, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym Użytkownik złożył oświadczenie.

6.2. Wypowiedzenie należy złożyć  na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wysłać pocztą elektroniczną na adres: info@together-razem.org . Wypowiedzenie należy wypełnić  drukowanymi literami ,wydrukować, podpisać i wysłać emailem w formie zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia dokumentu w dobrej rozdzielczości . Oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną uznaje się za skutecznie złożone z chwilą wysłania go przez Użytkownika.

6.3. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z dostępu do Platformy powoduje usunięcie konta Użytkownika wraz z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 6.1 powyżej.

6.4. Użytkownik, który złożył oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usługi dostępu do Platformy ma prawo do zwrotu części uiszczonej Opłaty, obliczonej zgodnie z pkt 6.5 poniżej.

6.5. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z usługi dostępu do Platformy Użytkownik otrzymuje zwrot opłaty za niewykorzystane miesiące kształcenia, pomniejszonej o kwotę €20 – koszt obsługi administracyjnej oraz prowizji i opłat bankowych na rachunek bankowy Użytkownika za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal. Opłatę za niewykorzystane miesiące kształcenia ustala się dzieląc całkowity koszt wykupionej usługi przez 10 miesięcy (okres dostępu do Platformy w Roku szkolnym), a następnie mnożąc przez liczbę miesięcy w Roku Szkolnym, przez które Użytkownik nie będzie korzystał z kształcenia w związku ze złożoną  rezygnacją  (przykładowo: jeśli Użytkownik skutecznie złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w październiku, dzieli się zapłaconą kwotę przez 10 miesięcy (np. €380 / 10 = € 38) i zwraca się część Opłaty liczoną za okres od listopada do czerwca (€ 38 x 8= €284) po potrąceniu dodatkowo €20).

7. COOLING OFF PERIOD – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostęp do Platformy bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może mieć formę emaila wysłanego na adres info@together-razem.org 

7.3. Together-Razem dokonuje zwrotu całości uiszczonej Opłaty za wykupioną usługę  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wykonanej usługi E-rekrutacji oraz nie przysługuje zwrot Opłaty ze tę usługę.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Together-Razem z siedzibą w Cork w Irlandii. Centrum Together-Razem jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Charity Authority w Irlandiii pod numerem  oraz w Company Registration Office. Sekretariat Administratora znajduje się w Cork,  adres:  Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork, telefon 0035 21 439 55 88  email info@together-razem.org adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: info@together-razem.org

8.2. W Together-Razem wdrożono niezbędne procedury i zabezpieczenia mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Together-Razem zapewnia przestrzeganie właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

8.3. Together-Razem przetwarza dane osobowe Użytkowników:

8.4. w celu wykonania umowy o kształcenie za pomocą Internetowej Platformy

8.4.1. w celu wykonania spoczywających na nas prawnych obowiązków, takich jak przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej

8.4.2. wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu sobie dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika,

8.4.3. wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Użytkowników, w szczególności w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach,

8.4.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z naszych usług edukacyjnych.

8.5. W wykonaniu umowy dane osobowe Użytkownika oraz jego dziecka zostaną przekazane operatorowi Platformy, na której odbywa się kształcenie Dziecka Użytkownika, mogą być również przekazane podmiotom świadczącym dla Together-Razem usługi hostingowe, informatyczne oraz usługi poczty elektronicznej. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla nas usługi rachunkowe i marketingowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „G Suite”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do czasu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania. Ponadto dokumentacja rozliczeniowa będzie przechowywana przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy.

8.6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.7. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Użytkownikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

8.8. W celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, Together-Razem stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji w ramach Portalu.

9. PRAWO AUTORSKIE

9.1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i wszelkie inne materiały dostępne na Platformie,

9.2. Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Together-Razem  w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego użytku osobistego.

9.3. Każdorazowe naruszenie postanowień niniejszego punktu będzie stanowiło rażące naruszenie niniejszego Regulaminu Together-Razem  uprawniające Together-Razem  do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o dostęp przez Portal do Platformy równoznaczne z odebraniem Użytkownikowi dostępu do Portalu.

10. SKARGI I REKLAMACJE

10.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji przez Together-Razem umowy o dostęp do Platformy.

10.2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: info@together-razem.org  lub na piśmie pocztą tradycyjną na adres: Centrum Together-Razem. Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork, Irlandia.

10.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika, wskazanie, jakie działanie lub zaniechanie jest przedmiotem reklamacji, a także żądanie reklamacji (np. zwrot Opłaty/części Opłaty, odblokowanie Konta Użytkownika).

10.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od formy, w jakiej reklamacja została złożona) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Together-Razem, z zastrzeżeniem pkt 12.5. poniżej.

10.5. Reklamacje dotyczące działania systemów płatniczych należy kierować bezpośrednio do administratorów tych systemów.

11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Together-Razem jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

11.1.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;

11.1.2. zmiany związanej z zakresem i  rodzajem usług świadczonych przez Together-Razem za pośrednictwem Portalu;

11.1.3. zmiany dotyczące wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Portalu.

11.2. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.polskaszkolaonline.ie/regulamin

11.3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia

11.4. Użytkownik, który zawarł umowę o dostęp przez Portal do Platformy w trakcie zmiany Regulaminu może dokonać rezygnacji z dalszego korzystania z usługi dostępu do Platformy, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 7 dni od dnia zmiany

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na adres: info@together-razem.org

12.2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z usługami świadczonymi przez Portal można zgłaszać w formie pisemnej na adres Centrum Together-Razem. Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork, Irlandia, osobiście w sekretariacie Together-Razem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@together-razem.org

12.3. Together-Razem zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Opłatach i/lub Usługach oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen i/lub Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich do Regulaminu i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.5. Niniejsza umowa podlega prawu w Irlandii. Wybór prawa obcego nie pozbawia Użytkownika zawierającego niniejszą umowę praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

13. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK– WZÓR OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY

[data i miasto]

Adresat:

Centrum Together-Razem – organ zarządzający projektem Polska Szkoła Online Akademia Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park,
Old Mallow Rd, Cork,
Irlandia

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY

Niniejszym informujemy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy Edukacyjnej „Polska Szkoła Online Akademia Razem” znajdującej się internetowy portalu edukacyjny www.polskaszkolaonline.ie

imię i nazwisko i adres Użytkownika:

imię i nazwisko/imiona i nazwiska Dzieci:

data założenia Konta Użytkownika – rejestracji w Systemie Zapisów:

data dokonania Opłaty:

Wypowiadam umowę z następujących przyczyn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

__________________

 [podpis wypowiadającego umowę]

pl_PLPolish